Privacy verklaring Westerveld bij Verandering

Westerveld bij Verandering, eenmanszaak gevestigd te Amsterdam, KvK 54592569, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Westerveld bij Verandering
Jan Oudegeeststraat 70 (geen bezoekadres)
1069 KG Amsterdam

Cathelijne Westerveld            06 2465 1272

Persoonsgegevens die ik verwerk
Westerveld bij Verandering verwerkt persoonsgegevens, van u of uw medewerkers, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik minimaal verwerk.

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Westerveld bij Verandering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Ik lever HR advies en ondersteuning bij personeels- en organisatievraagstukken. Om dit te kunnen doen, moet u uitdrukkelijk instemmen dat ik met u in contact sta en de hiervoor benodigde gegevens kan verwerken. U levert zelf hiervoor  de gegevens aan mij aan. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van medewerkers waarover u advies wenst. De persoonsgegevens gebruik ik uitsluitend om uw opdracht uit te kunnen voeren. U kunt de persoonsgegevens altijd laten aanpassen of verwijderen.
  • Wanneer u contact met mij opneemt per telefoon, e-mail, post of sociale media zal ik uw gegevens opslaan om uw vragen te kunnen beantwoorden.
  • Wanneer u aan mij een opdracht verstrekt zal ik uw gegevens opslaan om facturatie mogelijk te maken.
  • Wanneer u op de hoogte gehouden wil worden van nieuws en mijn diensten, dient u zichzelf hiervoor aan te melden.

Bij mijn dienstverlening doe ik soms een beroep op externe specialisten of samenwerkingspartners. Met hen maak ik vooraf strenge afspraken waarbij uw gegevens worden beschermd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Westerveld bij Verandering maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Alle verwerkingen van de door u aangeleverde gegevens worden persoonlijk uitgevoerd.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Westerveld bij Verandering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik ga hierbij uit van een bewaartermijn van 12 maanden na afronding van de opdracht, tenzij ik bij wet verplicht ben tot een langere bewaartermijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor fiscale gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Westerveld bij Verandering zal nooit uw gegevens verkopen. Ik neem privacy heel serieus. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Bij opdrachten waar ik specialisten of partners inzet, hanteer ik overeenkomsten om uw privacy te waarborgen. Vooraf informeer ik u wanneer de inzet van specialisten of partners mogelijk aan de orde is. Voor hosting en boekhouding maak ik gebruik van bedrijven die voldoen aan de AVG en met wie ik verwerkersovereenkomsten heb afgesloten.

In gevallen waar de wet mij daartoe verplicht, zal ik gehoor geven aan gegevensverzoeken van politie of overheidsinstanties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden sessiecookies gebruikt. Sessiecookies slaan uw bezoek aan mijn site tijdelijk op en worden bij het sluiten van de browser weer gewist. Dit type cookie slaat geen informatie op over de gebruiker.

(U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder door websites is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Westerveld bij Verandering. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijverandering.nl. Ik streef ernaar om u zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen een redelijke termijn te helpen met uw verzoeken. Het kan zijn dat om aan uw verzoek te voldoen dat ik alsnog gegevens nodig zullen hebben. Bijvoorbeeld indien u geen berichten via de mail wil hebben dan moet ik uw emailadres opnemen in een uitsluitingslijst.

Ter bescherming van u privacy en uw gegevens zal ik bij een verzoek van u verlangen dat u bereid bent om u zelf te legitimeren. Dit om te voorkomen dat iemand zich als u kan voordoen.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Westerveld bij Verandering neemt de bescherming van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op. Dit kan via email info@bijverandering.nl of in dringende gevallen met mij te bellen.

U heeft te allen tijde recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Inwerkingtreding van deze Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 september 2018.