Algemene voorwaarden Westerveld bij Verandering

1          Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen Westerveld bij Verandering, verder aangeduid als opdrachtnemer, en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

2          Grondslag offertes

Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”.

 

3          Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, instrumenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

Als de opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met computer, telefoonaansluiting en internetaansluiting.

 

4          Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de materiaalkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

 

5          Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd, worden maandelijks bij declaraties in rekening gebracht. Over alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een ander wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 

6          Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

7          Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Bij reservering van opdrachten kunnen data in de agenda worden gereserveerd. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, is de opdrachtnemer genoodzaakt het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies en de gemaakte voorbereidingskosten in rekening te brengen. Bij annulering door de opdrachtgever binnen een week voor datum wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, tenzij anders is overeegekomen. In goed overleg kan in plaats van bovenvermelde annuleringskosten naar een in kosten en omvang gelijkende vervangende opdracht gezocht worden.

Ingeval een van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

8          Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten, die door opdrachtnemer zijn ontworpen tijdens en ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, en die in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer.

In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht blijft dit artikel van toepassing.

9          Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is rederlijkwijs verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van de opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

10        Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen door de opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij langer durende opdrachten die een langere doorlooptijd dan een maand hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

 

11        Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in Amsterdam.

Amsterdam, 20 februari 2012